IMPRESSUM

 VILLA PALMA
 Slikara Gojaka 48, 21300 Makarska
 Phone: +385989385616
 villapalmamakarska@gmail.com
 owner: Mrs. Palmina Boric
 CRN: 53443592424